Một số lưu ý khi lắp đặt hệ thống báo cháy đại chỉ

1.       Đánh địa chỉ cho từng thiết bị trên bản vẽ bao gồm số thứ tự loop và số thự tự thiết bị
2.       Đánh địa chỉ cho từng loop trên bảng Excel ghi rõ chủng loại thiết bị và vị trí thiết bị
3.       Đặt địa chỉ cho từng thiết bị bằng thiết bị đặt địa chỉ, ghi lên băng dính và dán cho cả phần đế và phần thân thiết bị
4.       Đấu nối chắc chắn, tỉ mỷ từng mối nối dây, từng thiết bị với dây Loop, những điểm nối có nhiều đầu dây nên sử dụng cầu đấu phù hợp.
5.       Dùng đồng hồ đo để kiểm tra ngắn mạch trước khi đấu dây loop vào Tủ trung tâm.
6.       Nối tiếp địa cho Tủ trung tâm trước khi cấp nguồn
7.       Lần lượt kết nối từng loop vào tủ trung tâm và để Tủ trung tâm nhận thiết bị tự động, để kiểm tra xem các thiết bị trên loop đã được nhận đủ chưa và có bị trung địa chỉ hay không. Đầu tiên chỉ nên đưa khoảng 20 thiết bị vào loop, nếu Tủ nhấn đúng, đủ sẽ cho 20 thiết bị tiếp theo, cứ như vậy cho đến hết
8.       Sau khi test và chỉnh sửa, nếu Tủ nhận đúng, đủ số thiết bị của từng loop mới lắp đầy đủ các loop vào tủ và để tủ nhận lại toàn bộ thiết bị và tiến hàng Download dữ liệu từ Tủ để đưa vào lập trình trên Tool, Upload dữ liệu lên tủ sau khi lập trình xongà kết thúc quá trình lắp đặt, để đưa hệ thống vào vận hành
1.       Đánh đị chỉ cho từng thiết bị trên bản vẽ bao gồm số thứ tự loop và số thự tự thiết bị
2.       Đánh địa chỉ cho từng loop trên bảng Excel ghi rõ chủng loại thiết bị và vị trí thiết bị
3.       Đặt địa chỉ cho từng thiết bị bằng thiết bị đặt địa chỉ, ghi lên băng dính và dán cho cả phần đế và phần thân thiết bị
4.       Đấu nối chắc chắn, tỉ mỷ từng mối nối dây, từng thiết bị với dây Loop, những điểm nối có nhiều đầu dây nên sử dụng cầu đấu phù hợp.
5.       Dùng đồng hồ đo để kiểm tra ngắn mạch trước khi đấu dây loop vào Tủ trung tâm.
6.       Nối tiếp địa cho Tủ trung tâm trước khi cấp nguồn
7.       Lần lượt kết nối từng loop vào tủ trung tâm và để Tủ trung tâm nhận thiết bị tự động, để kiểm tra xem các thiết bị trên loop đã được Tủ trung tâm nhận đủ chưa và có bị trung địa chỉ hay không. Đầu tiên chỉ nên đưa khoảng 20 thiết bị vào loop, nếu Tủ nhấn đúng, đủ sẽ cho 20 thiết bị tiếp theo, cứ như vậy cho đến hết
8.       Sau khi test và chỉnh sửa, nếu Tủ nhận đúng, đủ số thiết bị của từng loop mới lắp đầy đủ các loop vào tủ và để tủ nhận lại toàn bộ thiết bị và tiến hàng Download dữ liệu từ Tủ để đưa vào lập trình trên Tool, Upload dữ liệu lên tủ sau khi lập trình xongà kết thúc quá trình lắp đặt, để đưa hệ thống vào vận hành
1.       Đánh đị chỉ cho từng thiết bị trên bản vẽ bao gồm số thứ tự loop và số thự tự thiết bị
2.       Đánh địa chỉ cho từng loop trên bảng Excel ghi rõ chủng loại thiết bị và vị trí thiết bị
3.       Đặt địa chỉ cho từng thiết bị bằng thiết bị đặt địa chỉ, ghi lên băng dính và dán cho cả phần đế và phần thân thiết bị
4.       Đấu nối chắc chắn, tỉ mỷ từng mối nối dây, từng thiết bị với dây Loop, những điểm nối có nhiều đầu dây nên sử dụng cầu đấu phù hợp.
5.       Dùng đồng hồ đo để kiểm tra ngắn mạch trước khi đấu dây loop vào Tủ trung tâm.
6.       Nối tiếp địa cho Tủ trung tâm trước khi cấp nguồn
7.       Lần lượt kết nối từng loop vào tủ trung tâm và để Tủ trung tâm nhận thiết bị tự động, để kiểm tra xem các thiết bị trên loop đã được Tủ trung tâm nhận đủ chưa và có bị trung địa chỉ hay không. Đầu tiên chỉ nên đưa khoảng 20 thiết bị vào loop, nếu Tủ nhấn đúng, đủ sẽ cho 20 thiết bị tiếp theo, cứ như vậy cho đến hết
8.       Sau khi test và chỉnh sửa, nếu Tủ nhận đúng, đủ số thiết bị của từng loop mới lắp đầy đủ các loop vào tủ và để tủ nhận lại toàn bộ thiết bị và tiến hàng Download dữ liệu từ Tủ để đưa vào lập trình trên Tool, Upload dữ liệu lên tủ sau khi lập trình xongà kết thúc quá trình lắp đặt, để đưa hệ thống vào vận hành
Hãy chia sẻ với chúng tôi trên mạng xã hội:
Lên đầu trang